KONTAKTO

Porfavore sendes le opinoy Tuna ed ideoy kal 

kreinto di Atlango  Richard A Antonius.Email: antonius at tele2.se

© Richard Antonius 2018