KONTAKTO

Porfavore sendes le opinoy Tuna ed ideoy kal 

kreinto di Atlango  Richard A Antonius.Email: antonius@tele2.se

© Richard A Antonius 2018