Frazobuko


Korta frazobuko Angla-Atlanga

ti freqa esprimoy i Atlango.

General Expressions - Esprivoy jenerall

Salutations - Salutoj


Hello!                        Saluto!  He-lo! Hey! Cau!

Good day!                 Bun dyemo! Bun dyem! (Bun jorno!)

Good morning!          Bun vremo!  (Bun vrem! Buna matino!)

Good evening!           Bun suaro!   (Bun suar!)

Good night!               Bunokto!

Goodbye!                  Saluto!    Adie,  Astel! Kal viremo!

Welcome!                  Bunvyenes! 


Everyday Expressions - Cadyema Esprivoy

Yes. - Yes 

No.    Ne

OK.   O-key, Bun, Bune, molte bune, muy bune.

Really?   Da?  Verde?  Porverde?

Please.  Plis. Po favoro. Porfavore. 

Thank you.  Danko,  Danke. Gran danke.

Thank you very much.   Molta dankoy, Molter dankoy. Mi mol danka.

You're welcome.  Ne dankable.

I don't know.    Mi ne kuna.

I think so.   Mi pansa ke yes.

I don't think so.   Mi pansa ke ne.

What do you think?   Vom tu pansa?

Why not?  Po vo ne? Vens(e) ne? 

Are you sure?   Da  tu (esta) certa?   Porcerte?

It´s fine.  To-s bune. Bunall!

Certainly.  Certe. Porcerte.

Maybe.   Eble. Estede.

Of course.   Kape. Kapeble. Klare.

Is it possible?  Da to(-s) ebla?

I'm very grateful.  Mi-s molte dankeza.

It doesn't matter. To-s ne importa.  Moimporte.

Good luck! Buna canso! Bunsuerto!

Be careful.  Estes segarda. Segardes! Sekeres!

Look at this!  Vir to! Mir(es)!

Listen to this!  Oltes to! 

Come here!  Vyen tey! Ges tey!

Come with me!  Vyen ko mi!

What is this, that?  Vo to-s? - Vo-s to?

What are you doing?  Vom tu fera?

How do you say that in Atlango?  Ve unu fala to Atlange? Ve to-s atlange?

What's it like?   Vezza to-s?

Do you like it?   Da tu kyera to?

It is beautiful.  To-s bela, beloda, belbela.

 

Introductions  -  Introduktoy - interprezoy

My name is John.   Mi nimata-s Jhono, Yohano. Ma nimo-s … Mi-x nimo...

What is your name?  Va-s tua nimo? Ve tu senima?

What is his name?  Va-s la nimo?

What is her name?  Va-s qa nimo?

Pleased to meet you.  Plese po trefes tu. Plese tum enkontes.

I've heard much about you.   Mi audis molte pri tu. 

How are you?  Ve tu syensa? Ve tu standa? Ve-s tu? Vo-s ko tu?

Fine, thanks, and you?  Bun, danko, ti tu?

How are things?  Ve lo ga (aferoy)? Ve lo g(and)a kol aferoy?

Here is my card.  Tey-s ma karto. Tezzo ma karto.

Where are you from? De vey tu-s? De vey tu vyena?

I am from the USA. Mi-s de USIO (seUninta Statoy, Le Statoy Uniall)

Britain    Britanio

England   Anglio

Scotland  Skotlando

Wales     Kimrio

Canada   Kanado (Kanadio)

Australia  Australio

Spain Hispanio

New Zealand   Nuv-Zelando

Where do you live?  Vey tu lokta?

I live in Sweden.  Mi lokta i Suedio.

Do you speak Atlange?  Da tu langa Atlange? Tu fala Atlange?

Yes, a little. Yes, algerete, (pokte).

Please speak slowly. Fales lenke, plis. (porfavore)

Do you understand? Da tu kapa? Tu kapa?

I don't understand. Mi ne kapa. 

Please repeat. Renpites plis,  porfavore.

Excuse me. Parduno. 

Are you Mrs. Smith? Da tu-s Sioreno Smith? Tu-s Sioreno Smith, da ne?

Let me introduce Mr. Smith.  Purprezentes: Siorano Smith. Konpurmese mi prezenta...

I am here on business.  Mi-s tey po bizneso, komerso.

Where are you staying?   Vey tu gosta?

I am at the Red Hotel.  Mi gosta il Ruja Hotelo.

Have you been in Sweden before?  Da tu yus esti i Suedio antem?

This is my first visit to Belgium. To-s ma unesma (prima) vizito i Belgio.

Are you married? Da tu-s meryono? (Tu-s meryeno?)

How is your wife, husband, mother, father, daughter?

Ve lo syensa (standa) tua sposeno, meryeno? Sposano, matro, patro, dotro?

Best wishes to your family! Totyo (co) buna po tua familio!

Would you like to come to my house on Saturday?

Da tu vyenezu ka ma domo ta-sabde?

Would you like to come for dinner, tea?

Da tu vyenezu pol dyamo? (cefyamo, dyemyamo), pol tea kloko?

Where are you going?   Ven tu ga (ganda)? 

I'm going to work, shoping.

Mi ga (ganda) ka laboreyo (trabeyo), po xopeso, kofoy, xopes (butikes) xopingo.

Are you ready?  Da tu-s pronta?

Is Carl home?  Da Karlo (esta) heyme?

She's not here.  Qi ne-s tey.

He's not here.  Li ne-s tey.

When will he be back?  Vem li renvyenos?

Who is it?  (Vono) Vi to-s?

Come in.    Entres.

Have a seat. Komsindes, plis. Sesindes, porfavore.

Make yourself at home.  Syens heyme.

Would you like something to eat,  drink?

Da tu yamezu algo? Da tu drinkezu algo?

Do you smoke?  Da tu fuma?

I don't smoke.  Mi ne fuma.

Could you please not smoke?   Ne fum(es), plis. (porfavore)

Thank you for your hospitality. Danke po tua gostamo. (progostezzo)

Please come again.  Renvyenes, plis!

Stay in touch.  (Mu) Estes il kontakto. 

 

 On the Street - Sul strato

Where is the park?   Vey lo-s le parko? (Vey-s le parko?)

What is the name of this street?  Va-s le nimo di ta strato? 

How far away is the Eiffel Tower?   Ve longe fare lo-s Eiffel-Turmo?

I'm lost.  Mi seperdis.

Where am I? Vey mi-s?

Please write it down. Skrit(es) to, plis.

Turn right.  Turnes deksen. Deks! 

Turn left.  Turnes lefen. Lef! 

Go straight.  Ges rekten! 

Go back.  Ges baken. Bakenges! Renges!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


© Richard A Antonius 2020