Difersa tekstoy e ti le tekstoy kompireyma


okesma-isloLe korta fragmento dil teksto pri Atlantido del nuvelo "Le Okesma Islo e mistrioy di Qanaria"

 pe Richard A Antonius.  (623 paginoy plenta a nekredebla evoy!)


"Pri eksisto (estento) di gran islo Atlantido qezze-l prima lo kentis antika savyano Plato.

Hi priskritis la (di li) skalte disevolvita civilizuro, granyosa naturo, mega urbo ko kristala palasoy 

ornamitay pe guldo, e pe misteria Orihalkum. Konfedikte to esti skumo di giganta fixo irisanta pe

 ca koloroy di syelarko. 

Sekfa esploristoy di ta mito prezentis le suspondoy, ke Atlantidonoy vyenis del kosmo del 

konstelaryo di zem steloy naumanta Pleyadoy.

Konfe lu, royoy di Atlantido dispori pe molte avansa tekniko: fluganta mahinoy, aparatoy abrabla 

verpasoy ka dyamenzoy virtuall, e pe fortyosa, destruktanta armaryo.

Lua esploristoy fedi esperimentoy genall e lu prukrei giganta bestyoy e fixoy.

 Verisomble, startinte batalo inte se, lu destruktis islo pe sa armaryo.

Estade, lu punita-s pe menasata pe lu naturo. Hod eble lo punezi lum Dioy.

Me alga-dyeme startis stormoy, teribla terdoskfotoy ed esplodis vulkanoy.

Ta mega islo disrompensis e sinkis insel oceano.

Me qono kuna, estade li vervadis ve otra dyamenzo po ke otrem denuve aperis del … 

tempospazo."

------------------------------------------------


Tey mi prezenta le soma teksto  translangita ka difersa langoy konstruktitay. 


Volapük   (M. Schleyer, 1879)

Söls palestimöl!

Elilädob in gased zifa olsik das nedols konodeli sevöl, plä bukamav, 

Flentänapüki e Volapük. Jabedob sevis pevipöl e sikodo sumob libi 

lofön oles dünis obik plo cäl vagik.


ESPERANTO   (L. Zamenhof, 1887)

Altestimataj sinjoroj!

En la gazeto de via urbo mi legis, ke vi serĉas kontoriston, kiu konas krom la

librotenado ankaŭ  la francan kaj Esperanton. Mi posedas la deziratajn konojn, 

kaj pro tio mi prenas la liberecon prezenti al vi miajn servojn por la vakanta ofico.


ATLANGO   (R.A Antonius 2016)

Respektinda Sioroy!

Il gazeto di Tua urbo mi lektis, ke vi triba kontoristo, qa ultel bukotyeno kuna til 

langoy fransia ed Atlango. Mi poxa ta dezirata kunoy e pro to mi prina le liberezzo 

au  prezentis ka Tu ma servoy pol vakanta ofiso.


IDO (L. Couturat, 1907)

Altestimata Siori!

En la jurnalo di via urbo me lektis, ke vi bezonas kontoristo qua ultre la 

registrago savas la franca ed Ido. Me posedas la dezirata konocaji, e pro to 

me prenas la libereso prizentar a vi mea servi por la vakanta ofico.


LATINO SINE FLEXIONE (G. Peano, 1903)

Honoratissimo dominos!

In diurnale de Vestro urbe, me habe lecto quod Vos indige uno computatore

qui ultra mercatura librario cognosce français et Latino sine Flexione.

Mi posside scientia desiderato, ergo me prehende libertate de praesenta ad

Vos meo servitio pro officio vacante.


OCCIDENTAL-INTERLINGUE (E. de Wahl, 1922)

Altestimat Seniores!

En li gazette de vor cité yo ha leet que vu besona un contorist quel ultra li

tenida de libres conosse frances e Occidental. Yo possede li desirat 

conossenties, e pro to yo prende li libertá presentar vós mi servicies 

por li vacant officie.


NOVIAL (O. Jespersen, 1928)

Estimatissime Seniores!

In li jurnale de vusen urbo me ha lekte, ke vus bezona un kontoriste kel

ulter libreteno konosa fransum e Novial. Me posese li desirat savos, e

pro tum me prenda li libereso tu presenta a vus men servo por li vakant ofisie.


INTERLINGUA (A. Gode, 1951)

Estimatissima Seniores!

In le jornal de vostre urbe io ha legite que vos besonia un commisso que

ultra le tenantie de libros etiam cognosce le linguas francase e Interlingua.

Io possede le desiderate cognoscentias e pro illo io prende me le libertate

de presentar mi servicios pro iste officio, si ancora vacante.© Richard Antonius 2016