Difersa tekstoy e toje le tekstoy po konparo


okesma-isloLe korta fragmento dil teksto pe Atlantido del nuvelo "Le Okesma Islo e misterioy di Qanaria"

 pa Richard A Antonius.  (623 paginoy plenta a nekredebla eventoy!)


”Pe eksisto (estento) di grana islo Atlantido kil primera lo kentis antika sajano Plato.

Hi beskritis la (di li) skalte disevolvita civilizio, granyosa naturo, mega urbo ko kristala palazzoy 

ornamitay pa guldo, e pa misteria Orihalkum. Konfedikte to esti skumo di giganta fixo irisanta pa

 ca koloroy di syelarko. 

Sekfa esploristoy di ta mito prezentis le suspondoy, ke Atlantidonoy vyenis del kosmo del 

konstelero di zem steloy numanta Pleyadoy.

Konfe lu, royoy di Atlantido dispondi pa molte avansa tekniko: fluganta mahinoy, aparatoy abrabla 

verpaxoy ka dyamenzoy virtuall, e pa fortyosa, destruktanta armero.

Lua esploristoy fedi esperimentoy genall e lu prukrei giganta bestyoy e fixoy.

 Verisomble, startinte batalo inte se, lu destruktis islo pa sa armero.

Estabe, lu punita-s pa hutanta pa lu naturo. Hod eble lo punezi lum Dioy.

Me algadyeme lo komis stormoy, teribla terdoskfotoy ed esplodis vulkanoy.

Ta mega islo rompensis e sinkis insel oceano.

Me qono kuna, estabe to vervantis (vervis) ve otra dyamenzo po ke otrem denuve ti aperis del … 

tempospazo."

------------------------------------------------


Tey mi prezenta le soma teksto  translangita ka difersa langoy konstruktitay. 


Volapük   (M. Schleyer, 1879)

Söls palestimöl!

Elilädob in gased zifa olsik das nedols konodeli sevöl, plä bukamav, 

Flentänapüki e Volapük. Jabedob sevis pevipöl e sikodo sumob libi 

lofön oles dünis obik plo cäl vagik.


ESPERANTO   (L. Zamenhof, 1887)

Altestimataj sinjoroj!

En la gazeto de via urbo mi legis, ke vi serĉas kontoriston, kiu konas krom la

librotenado ankaŭ  la francan kaj Esperanton. Mi posedas la deziratajn konojn, kaj pro

 tio mi prenas la liberecon prezenti al vi miajn servojn por la vakanta ofico.


ATLANGO   (R.A Antonius 2018)

Respekteja Sioroy!

Il jornalo dil urbo Tuna mi lektis, ke tu triba kontoristo, qa ultel bukotyeno kuna toje langoy 

fransia ed Atlango. Mi poxa ta dezirata kunoy e pro to mi prina le liberezzo ti prezentis ka 

Tu ma servoy pol vakumanta postino.


IDO (L. Couturat, 1907)

Altestimata Siori!

En la jurnalo di via urbo me lektis, ke vi bezonas kontoristo qua ultre la registrago 

savas la franca ed Ido. Me posedas la dezirata konocaji, e pro to me prenas 

la libereso prizentar a vi mea servi por la vakanta ofico.


LATINO SINE FLEXIONE (G. Peano, 1903)

Honoratissimo dominos!

In diurnale de Vestro urbe, me habe lecto quod Vos indige uno computatore qui ultra 

mercatura librario cognosce français et Latino sine Flexione. Mi posside scientia 

desiderato, ergo me prehende libertate de praesenta ad Vos meo servitio pro officio vacante.


OCCIDENTAL-INTERLINGUE (E. de Wahl, 1922)

Altestimat Seniores!

En li gazette de vor cité yo ha leet que vu besona un contorist quel ultra li tenida 

de libres conosse frances e Occidental. Yo possede li desirat conossenties, 

e pro to yo prende li libertá presentar vós mi servicies por li vacant officie.


NOVIAL (O. Jespersen, 1928)

Estimatissime Seniores!

In li jurnale de vusen urbo me ha lekte, ke vus bezona un kontoriste kel ulter libreteno 

konosa fransum e Novial. Me posese li desirat savos, e pro tum me prenda li libereso 

tu presenta a vus men servo por li vakant ofisie.


INTERLINGUA (A. Gode, 1951)

Estimatissima Seniores!

In le jornal de vostre urbe io ha legite que vos besonia un commisso que ultra le tenantie 

de libros etiam cognosce le linguas francase e Interlingua. Io possede le desiderate 

cognoscentias e pro illo io prende me le libertate de presentar mi servicios pro iste officio, 

si ancora vacante.© Richard A Antonius 2018