Difersa tekstoy ti toje le tekstoy po konparelo


okesma-isloLe korta fragmento dil teksto ki Atlantido del nuvelo "Le Okesma Islo ti misterioy di Qanaria"

 di Richard A Antonius.  (623 paginoy plenta di nekredebla eventoy!)


”Pri estento di grana islo Atlantido qomel prima lo kentis antika sajano Plato.

Hi beskritis la (di li) skalte disevolvita civilizio, granyosa naturo, mega urbo ko kristala palasoy 

ornamitay pe guldo, ti pe misteria Orihalkum. Konfefale to esti skumo di giganta fixo irisanta pe

 ca koloroy di skyelarko. 

Seqa esploristoy di ta mito prezentis le suspondoy, ke Atlantidonoy vyenis del kosmo del 

konstelero di zem steloy aunume Pleyadoy.

Konfe lu, royoy di Atlantido dispori pe molte avansa tekniko: fluganta mahinoy, aparatoy abrabla 

verpaseyoy ka dyamenzzoy virtuall, ti toje pe fortyosa, destruktanta armero.

Lua esploristoy feri esperimentoy genall ti lu prumkrei giganta bestyoy ti fixoy.

Verdesomble, startinte bataloy inte se, lu destruktis islo pe sa armero.

Estede, lu punita-s pel hutata pe lu naturo. Hod eble lo punezi lum Dioy.

Me algadyeme lo komis stormoy, teribila terdoxotoy ti esplodis vulkanoy.

Ta mega islo sem rompis ti senkis il oceano.

Me qono kuna, estede to vervantis (vervis) ve otra dyamenzzo po ke otrem denuve aperes del … 

tempospazo."

------------------------------------------------


Tey mi prezenta le soma teksto translangita ka difersa langoy konstruita. 


Volapük   (M. Schleyer, 1879)

Söls palestimöl!

Elilädob in gased zifa olsik das nedols konodeli sevöl, plä bukamav, Flentänapüki e Volapük. Jabedob 

sevis pevipöl e sikodo sumob libi lofön oles dünis obik plo cäl vagik.


ESPERANTO   (L. Zamenhof, 1887)

Altestimataj sinjoroj!

En la gazeto de via urbo mi legis, ke vi serĉas kontoriston, kiu konas krom la librotenado ankaŭ  la 

francan kaj Esperanton. Mi posedas la deziratajn konojn, kaj pro tio mi prenas la liberecon prezenti al vi 

miajn servojn por la vakanta ofico.


ATLANGO   (R.A Antonius 2019)

Respekteja Sioroy!

Il jornalo di Tua urbo mi lektis, ke tu treba kontoristo, qono kuna adve registrago toje le fransia ti Atlango. 

Mi-x ta dezirata kunoy, ti po to mi prina le liberezzo Tun prezentes ma sirvoy pol vaqanta postino.


IDO (L. Couturat, 1907)

Altestimata Siori!

En la jurnalo di via urbo me lektis, ke vi bezonas kontoristo qua ultre la registrago savas la franca ed Ido. 

Me posedas la dezirata konocaji, e pro to me prenas la libereso prizentar a vi mea servi por la vakanta 

ofico.


LATINO SINE FLEXIONE (G. Peano, 1903)

Honoratissimo dominos!

In diurnale de Vestro urbe, me habe lecto quod Vos indige uno computatore qui ultra mercatura librario 

cognosce français et Latino sine Flexione. Mi posside scientia desiderato, ergo me prehende libertate de 

praesenta ad Vos meo servitio pro officio vacante.


OCCIDENTAL-INTERLINGUE (E. de Wahl, 1922)

Altestimat Seniores!

En li gazette de vor cité yo ha leet que vu besona un contorist quel ultra li tenida de libres conosse 

frances e Occidental. Yo possede li desirat conossenties, e pro to yo prende li libertá presentar vós mi 

servicies por li vacant officie.


NOVIAL (O. Jespersen, 1928)

Estimatissime Seniores!

In li jurnale de vusen urbo me ha lekte, ke vus bezona un kontoriste kel ulter libreteno konosa fransum e 

Novial. Me posese li desirat savos, e pro tum me prenda li libereso tu presenta a vus men servo por li 

vakant ofisie.


INTERLINGUA (A. Gode, 1951)

Estimatissima Seniores!

In le jornal de vostre urbe io ha legite que vos besonia un commisso que ultra le tenantie de libros etiam 

cognosce le linguas francase e Interlingua. Io possede le desiderate cognoscentias e pro illo io prende 

me le libertate de presentar mi servicios pro iste officio, si ancora vacante.© Richard A Antonius 2018