Difersa tekstoy ti toje le tekstoy po konparelo


okesma-isloLe korta fragmento dil teksto ye Atlantido del nuvelo "Le Okesma Islo ti misterioy di Qanaria"

 pe Richard A Antonius.  (623 paginoy plenta a nekredebla eventoy!)


”Ye eksisto (estento) di grana islo Atlantido kil prima lo kentis antika sajano Plato.

Hi beskritis la (di li) skalte disevolvita civilizio, granyosa naturo, mega urbo ko kristala palazzoy 

ornamitay pe guldo, ti pe misteria Orihalkum. Konfedikte to esti skumo di giganta fixo irisanta pe

 ca koloroy di skyelarko. 

Segva esploristoy di ta mito prezentis le suspondoy, ke Atlantidonoy vyenis del kosmo del 

konstelero di zem steloy numanta Pleyadoy.

Konfe lu, royoy di Atlantido dispondi pe molte avansa tekniko: fluganta mahinoy, aparatoy abrabla 

verpaxoy ka dyamenzoy virtuall, ti pe fortyosa, destruktanta armero.

Lua esploristoy fendi esperimentoy genall ti lu prumkrei giganta bestyoy ti fixoy.

 Verisomble, startinte batalo inte se, lu destruktis islo pe sa armero.

Estabe, lu punita-s pel hutata pe lu naturo. Hod eble lo punezi lum Dioy.

Me algadyeme lo komis stormoy, teribila terdoxotoy ti esplodis vulkanoy.

Ta mega islo rompensis ti sinkis insel oceano.

Me qono kuna, estabe to vervantis (vervis) ve otra dyamenzo po ke otrem denuve aperes del … 

tempospazo."

------------------------------------------------


Tey mi prezenta le soma teksto  translangita ka difersa langoy konstruktitay. 


Volapük   (M. Schleyer, 1879)

Söls palestimöl!

Elilädob in gased zifa olsik das nedols konodeli sevöl, plä bukamav, 

Flentänapüki e Volapük. Jabedob sevis pevipöl e sikodo sumob libi 

lofön oles dünis obik plo cäl vagik.


ESPERANTO   (L. Zamenhof, 1887)

Altestimataj sinjoroj!

En la gazeto de via urbo mi legis, ke vi serĉas kontoriston, kiu konas krom la librotenado ankaŭ  la 

francan kaj Esperanton. Mi posedas la deziratajn konojn, kaj pro tio mi prenas la liberecon prezenti al vi 

miajn servojn por la vakanta ofico.


ATLANGO   (R.A Antonius 2018)

Respekteja Sioroy!

Il jornalo dil urbo Tuna mi lektis, ke tu triba kontoristo, ki kuna ultel bukotyenando toje langoy fransia ti 

Atlango. Mi-x ta dezirata kunoy ti do mi prina le liberezzo prezentes ka Tu ma servoy pol vakumanta 

postino.


IDO (L. Couturat, 1907)

Altestimata Siori!

En la jurnalo di via urbo me lektis, ke vi bezonas kontoristo qua ultre la registrago savas la franca ed Ido. 

Me posedas la dezirata konocaji, e pro to me prenas la libereso prizentar a vi mea servi por la vakanta 

ofico.


LATINO SINE FLEXIONE (G. Peano, 1903)

Honoratissimo dominos!

In diurnale de Vestro urbe, me habe lecto quod Vos indige uno computatore qui ultra mercatura librario 

cognosce français et Latino sine Flexione. Mi posside scientia desiderato, ergo me prehende libertate de 

praesenta ad Vos meo servitio pro officio vacante.


OCCIDENTAL-INTERLINGUE (E. de Wahl, 1922)

Altestimat Seniores!

En li gazette de vor cité yo ha leet que vu besona un contorist quel ultra li tenida de libres conosse 

frances e Occidental. Yo possede li desirat conossenties, e pro to yo prende li libertá presentar vós mi 

servicies por li vacant officie.


NOVIAL (O. Jespersen, 1928)

Estimatissime Seniores!

In li jurnale de vusen urbo me ha lekte, ke vus bezona un kontoriste kel ulter libreteno konosa fransum e 

Novial. Me posese li desirat savos, e pro tum me prenda li libereso tu presenta a vus men servo por li 

vakant ofisie.


INTERLINGUA (A. Gode, 1951)

Estimatissima Seniores!

In le jornal de vostre urbe io ha legite que vos besonia un commisso que ultra le tenantie de libros etiam 

cognosce le linguas francase e Interlingua. Io possede le desiderate cognoscentias e pro illo io prende 

me le libertate de presentar mi servicios pro iste officio, si ancora vacante.© Richard A Antonius 2018