BLOGO

Ma pokta translangadoy i Atlango.-------------------------------


Blog


Nuvadoy


Sredo 14 decembro 2016

Mi pruba startis le nuva sayto:   atlango.com

(Ma olda sayto vido.net recente ne funka)

------------------------------

Sabdo 22 Oktobro

Nuva grana kambo: Za  xi se untatas  li.


Serdo 14 Septembro

Mi kontina grana kamboy i Atlango.

Zam Hasi - tyem:  maxi

eventi -  evi

Zam Kewse - PRO qo?

sw = su

———————————————

Frado 02 Septembro

Mi prezenta tey un korta teksto translangita ka difersa langoy konstruktitay.

Difersa tekstoy e ti le tekstoy kompireyma »

-------------------------------

Dal mayo 2016 mi labora ko molta nuva kamboy e plibonedoy di Atlango.

———————————————

mardo 12 Julio 

1. To-s le desnuva tradukado mia del anyo 2003: (Tu poda plue trovis to sul interneto.)

Qi tu saba ke juste plato esta awtoro di la dikturo ke la ple grana bedaro por homajo estu komuna lango?
Did you know that it was Plato who said that the greatest gift for humanity would be a common language?

2. To-s le tampa tradukado mia del anyo 2016: 

Qi tu kuna ke yuste Plato esta le autoro dil diktadyo kel plisme grana 

gifto pol homaryo estu komuna lango? 

Did you know that it was Plato who said that the greatest gift for humanity would be a common language?

———————————————

Le nuvado de 2014

Mi resivis skalte intreseda propondo po ke translangis ka Atlango le fama verko pe Lewis Carroll - Aliso i Marvillando. (Alice in Wonderland). Estade, ya ma situdo purmesos min tom fedis, mi komos ta grana ed eksayteda tasko.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

”Desiderata” le poemo translangita del Anglia pe 

R A Antonius ( kreinto di Atlango)

(Desiderata = vorto latina qa signa "le kosoy qa dezirata-s")

DESIDERATA (Deziradoy)
Max Ehrman, 1927    

Vades plaside meze dil bruso el hasto


e membes qezza pazo estada i silento.


Ya lo-s ebla, sin surendo, 


bone relates ko ca personoy.


Paroles tua verio kalme e klare; 

e skut´ le otray,
 mesme le nespritay el ignorantay; 

lu-x ti sa storyo.


Evites le lauday ed agresima personoy.


Lu-s vekseda pol spirito.


Ya tu tum kompiru ka otra personoy, 

tu ensus orgila ho bitra,


bo cem lo-s pli granay e pla granay personoy da tu.


Ples pro tua atigoy, e pro tua planoy. 


Plu intreses pri tua propia karyero, byen(ke) humile;


To-s veria trezoro drem ta kambima fortunoy di tempo.


Praktikes kauto i tua bizneso;


Bol mondo-s plenta a ruza trikoy.


Me ne purmes ke to fedes tu blinda 

pri virtuso, qa porverie estenta;


Molta personoy streva ka skalta idealoy; 

e cey le vivo-s plenta a heroyezzo.


Estes tu sela. Spesye, ne finges afektoy.


Ne estes cinika pri amo; 

bo il feso di ca aridezzo ed iluzleso 

li-s durabla qel  herbo.  

Prines jentile le konsiloy dil anyoy


ko grasyo abandante le jovemadyoy.


Kultes forto dil animo, 

po ke to xirmes tu kontre sobita malsuerto.


Me ne stresens pe darka imagadyoy.


Molta temoroy naska de fatigvezzo e solmezzo.


Ulte bonfeda disiplino,
 estes milda po tu sel.


Tu-s enfo dil Universo, 
ne pla da arboy e steloy;


Tu rayta esti ta-loke.


E qi to-s klara ho ne klara po tu


sindaube le kosmo evolvensa yuste.


Do tu estes i pazo ko Dio, qalga-mode tu konsepta Tono,


e qalga lo-s tua forsoy ed aspiroy.

Durel brusa konfuzo dil vivo


max pazo i tua animo. 


Ko totya sa fraudezzo, pengo e rompita drimoy, 


to-s plu bela mondo.


Estes kauta.
 Streves po esti felica.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Difersa tekstoy e ti le tekstoy kompireyma

okesma-islo
Le korta fragmento dil teksto pri Atlantido del nuvelo "Le Okesma Islo e mistrioy di Qanaria"

 pe Richard A Antonius.  (623 paginoy plenta a nekredebla evoy!)


"Pri eksisto (estento) di gran islo Atlantido qezze-l prima lo kentis antika savyano Plato.

Hi priskritis la (di li) skalte disevolvita civilizuro, granyosa naturo, mega urbo ko kristala palasoy 

ornamitay pe guldo, e pe misteria Orihalkum. Konfedikte to esti skumo di giganta fixo irisanta pe

 ca koloroy di syelarko. 

Sekfa esploristoy di ta mito prezentis le suspondoy, ke Atlantidonoy vyenis del kosmo del 

konstelaryo di zem steloy naumanta Pleyadoy.

Konfe lu, royoy di Atlantido dispori pe molte avansa tekniko: fluganta mahinoy, aparatoy abrabla 

verpasoy ka dyamenzoy virtuall, e pe fortyosa, destruktanta armaryo.

Lua esploristoy fedi esperimentoy genall e lu prukrei giganta bestyoy e fixoy.

 Verisomble, startinte batalo inte se, lu destruktis islo pe sa armaryo.

Estade, lu punita-s pe menasata pe lu naturo. Hod eble lo punezi lum Dioy.

Me alga-dyeme startis stormoy, teribla terdoskfotoy ed esplodis vulkanoy.

Ta mega islo disrompensis e sinkis insel oceano.

Me qono kuna, estade li vervadis ve otra dyamenzo po ke otrem denuve aperis del … 

tempospazo."

------------------------------------------------


Tey mi prezenta le soma teksto  translangita ka difersa langoy konstruktitay. 


Volapük   (M. Schleyer, 1879)

Söls palestimöl!

Elilädob in gased zifa olsik das nedols konodeli sevöl, plä bukamav, 

Flentänapüki e Volapük. Jabedob sevis pevipöl e sikodo sumob libi 

lofön oles dünis obik plo cäl vagik.


ESPERANTO   (L. Zamenhof, 1887)

Altestimataj sinjoroj!

En la gazeto de via urbo mi legis, ke vi serĉas kontoriston, kiu konas krom la

librotenado ankaŭ  la francan kaj Esperanton. Mi posedas la deziratajn konojn, 

kaj pro tio mi prenas la liberecon prezenti al vi miajn servojn por la vakanta ofico.


ATLANGO   (R.A Antonius 2016)

Respektinda Sioroy!

Il gazeto di Tua urbo mi lektis, ke vi triba kontoristo, qa ultel bukotyeno kuna til 

langoy fransia ed Atlango. Mi poxa ta dezirata kunoy e pro to mi prina le liberezzo 

au  prezentis ka Tu ma servoy pol vakanta ofiso.


IDO (L. Couturat, 1907)

Altestimata Siori!

En la jurnalo di via urbo me lektis, ke vi bezonas kontoristo qua ultre la 

registrago savas la franca ed Ido. Me posedas la dezirata konocaji, e pro to 

me prenas la libereso prizentar a vi mea servi por la vakanta ofico.


LATINO SINE FLEXIONE (G. Peano, 1903)

Honoratissimo dominos!

In diurnale de Vestro urbe, me habe lecto quod Vos indige uno computatore

qui ultra mercatura librario cognosce français et Latino sine Flexione.

Mi posside scientia desiderato, ergo me prehende libertate de praesenta ad

Vos meo servitio pro officio vacante.


OCCIDENTAL-INTERLINGUE (E. de Wahl, 1922)

Altestimat Seniores!

En li gazette de vor cité yo ha leet que vu besona un contorist quel ultra li

tenida de libres conosse frances e Occidental. Yo possede li desirat 

conossenties, e pro to yo prende li libertá presentar vós mi servicies 

por li vacant officie.


NOVIAL (O. Jespersen, 1928)

Estimatissime Seniores!

In li jurnale de vusen urbo me ha lekte, ke vus bezona un kontoriste kel

ulter libreteno konosa fransum e Novial. Me posese li desirat savos, e

pro tum me prenda li libereso tu presenta a vus men servo por li vakant ofisie.


INTERLINGUA (A. Gode, 1951)

Estimatissima Seniores!

In le jornal de vostre urbe io ha legite que vos besonia un commisso que

ultra le tenantie de libros etiam cognosce le linguas francase e Interlingua.

Io possede le desiderate cognoscentias e pro illo io prende me le libertate

de presentar mi servicios pro iste officio, si ancora vacante.© Richard Antonius 2016