BLOGO

Ma pokta translangadoy i Atlango.-------------------------------


Blog


Nuvadyoy


Frado 27 aprilo 2018

Mi recente pokte laboris ko ma lango e mi fedis to enke betra ed anke pli eleganta i pronunso.

Molte nuva kamboy. Jol e skrit kal autoro ko Tua opinoy.

Kontine pol interneto lo-s le olda versio di ”ProtoAtlango”.

Ya Tu vuareza to - klikes tey i ta linko:

”ProtoAtlango - olda versio - neaktuall

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sredo 14 decembro 2016

Mi startis le nuva sayto:   atlango.com

(Ma olda sayto vido.net recente ne funka)

------------------------------

Frado 02 Septembro

Mi prezenta tey un korta teksto translangita ka difersa langoy konstruktita.

Difersa tekstoy e ti le tekstoy konpareyma

-------------------------------

Dal mayo 2016 mi labora ko molta nuva kamboy e betredoy di Atlango.

———————————————

mardo 12 Julio 

1. To-s le desnuva tradukado mia del anyo 2003: (Tu poda plue trovis to sul interneto.)

Qi tu saba ke juste plato esta awtoro di la dikturo ke la ple grana bedaro por homajo estu komuna lango?
Did you know that it was Plato who said that the greatest gift for humanity would be a common language?

2. To-s le tampa tradukado mia del anyo 2016: 

Qi tu kuna ke yuste Plato esta le autoro dil diktadyo kel plisme grana 

gifto pol homaryo estu komuna lango? 

Did you know that it was Plato who said that the greatest gift for humanity would be a common language?

———————————————

Le nuvado de 2014

Mi resivis skalte intreseda propondo po ke translangis ka Atlango le fama verko pe Lewis Carroll - Aliso i Marvillando. (Alice in Wonderland). Estade, ya ma situdo purmesos min tom fedis, mi komos ta grana ed eksayteda tasko.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

”Desiderata” le poemo translangita del Anglia pa 

R A Antonius ( kreinto di Atlango)

(Desiderata = vorto latina signanta "le kosadoy ki dezirata-s")

DESIDERATA 
Max Ehrman, 1927    

Ves plaside meze dil bruso el hasto


e membes qezza pazo estaba i silento.


Ya lo-s ebla, sin suryendo, 


bone rilates ko ca personoy.


Paroles tua verio kalme e klare; 

e skut´ le otray,
 anke tonoy nesprita el ignoranta; 

lu toje maxa sa storyo.


Eves le lauday ed agreseza personoy.


Lu-s vekseda pol spirito.


Ya tu konparu tu ka otra personoy, 

tu ensus orgila ho bitra,


bo cem lo-s personoy pli granay e ple granay da tu.


Ples pro tua atigoy, e pro tua plandoy. 


Intreses pren pe tua propia karyero, kfenke humile;


To-s veria trezoro daurem ta kambeza fortunoy di tempo.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Praktes kauto i tua bizneso;


Bol mondo-s plenta a ruza trikoy.


Me ne purmes ke to fedes tu blinda 

pe virtuso, ki verie estenta;


Molta personoy streva ka skalta idealoy; 

e cey le vivo-s plenter heroyezzo.


Estes tu sela. Spesyall, ne finges afektoy.


N-estes cinika pe amo;  

bo il feso di ca aridezzo e desiluzo

to-s daurabla kil herbo.  

Prin´ jentile le konsiloy dil anyoy


ko grasyo abandante le jovemadoy.


Kultes forto dil animo, 

po ke to xirmes tu kontre rapta malsuerto.


Me ne stresens pa dunka imagoy.


Molta temoroy naska de tiro e solmezzo.


Ulte sandara disiplino,
 estes milda po tu sel.


Tu-s enfo dil Universo, 
ne ple da alboy e steloy;


Tu rayta esti ta-loke.


E qi to-s klara ho ne klara po tu


sindaube le kosmo evolvensa yuste.


Do tu estes i pazo ko Dio, qalga-mode tu konzzepta Tono,


e qalga lo-s tua forsoy ed aspiroy.

Dau le brusa konfuzo dil vivo


max´ pazo i tua animo. 


Ko totya sa fraudezzo, pengo e rompita suontoy, 


to-s pren bela mondo.


Es kauta.
 Streves ti esti felica.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Difersa tekstoy e toje le tekstoy po konparo

okesma-islo
Le korta fragmento dil teksto pe Atlantido del nuvelo "Le Okesma Islo e misterioy di Qanaria"

 pa Richard A Antonius.  (623 paginoy plenta a nekredebla eventoy!)


”Pe eksisto (estento) di grana islo Atlantido kil primera lo kentis antika sajano Plato.

Hi beskritis la (di li) skalte disevolvita civilizio, granyosa naturo, mega urbo ko kristala palazzoy 

ornamitay pa guldo, e pa misteria Orihalkum. Konfedikte to esti skumo di giganta fixo irisanta pa

 ca koloroy di syelarko. 

Sekfa esploristoy di ta mito prezentis le suspondoy, ke Atlantidonoy vyenis del kosmo del 

konstelero di zem steloy numanta Pleyadoy.

Konfe lu, royoy di Atlantido dispondi pa molte avansa tekniko: fluganta mahinoy, aparatoy abrabla 

verpaxoy ka dyamenzoy virtuall, e pa fortyosa, destruktanta armero.

Lua esploristoy fedi esperimentoy genall e lu prukrei giganta bestyoy e fixoy.

 Verisomble, startinte batalo inte se, lu destruktis islo pa sa armero.

Estabe, lu punita-s pa hutanta pa lu naturo. Hod eble lo punezi lum Dioy.

Me algadyeme lo komis stormoy, teribla terdoskfotoy ed esplodis vulkanoy.

Ta mega islo rompensis e sinkis insel oceano.

Me qono kuna, estabe to vervantis (vervis) ve otra dyamenzo po ke otrem denuve ti aperis del … 

tempospazo."

------------------------------------------------


Tey mi prezenta le soma teksto  translangita ka difersa langoy konstruktitay. 


Volapük   (M. Schleyer, 1879)

Söls palestimöl!

Elilädob in gased zifa olsik das nedols konodeli sevöl, plä bukamav, 

Flentänapüki e Volapük. Jabedob sevis pevipöl e sikodo sumob libi 

lofön oles dünis obik plo cäl vagik.


ESPERANTO   (L. Zamenhof, 1887)

Altestimataj sinjoroj!

En la gazeto de via urbo mi legis, ke vi serĉas kontoriston, kiu konas krom la

librotenado ankaŭ  la francan kaj Esperanton. Mi posedas la deziratajn konojn, kaj pro

 tio mi prenas la liberecon prezenti al vi miajn servojn por la vakanta ofico.


ATLANGO   (R.A Antonius 2018)

Respekteja Sioroy!

Il jornalo dil urbo Tuna mi lektis, ke tu triba kontoristo, qa ultel bukotyeno kuna toje langoy 

fransia ed Atlango. Mi poxa ta dezirata kunoy e pro to mi prina le liberezzo ti prezentis ka 

Tu ma servoy pol vakumanta postino.


IDO (L. Couturat, 1907)

Altestimata Siori!

En la jurnalo di via urbo me lektis, ke vi bezonas kontoristo qua ultre la registrago 

savas la franca ed Ido. Me posedas la dezirata konocaji, e pro to me prenas 

la libereso prizentar a vi mea servi por la vakanta ofico.


LATINO SINE FLEXIONE (G. Peano, 1903)

Honoratissimo dominos!

In diurnale de Vestro urbe, me habe lecto quod Vos indige uno computatore qui ultra 

mercatura librario cognosce français et Latino sine Flexione. Mi posside scientia 

desiderato, ergo me prehende libertate de praesenta ad Vos meo servitio pro officio vacante.


OCCIDENTAL-INTERLINGUE (E. de Wahl, 1922)

Altestimat Seniores!

En li gazette de vor cité yo ha leet que vu besona un contorist quel ultra li tenida 

de libres conosse frances e Occidental. Yo possede li desirat conossenties, 

e pro to yo prende li libertá presentar vós mi servicies por li vacant officie.


NOVIAL (O. Jespersen, 1928)

Estimatissime Seniores!

In li jurnale de vusen urbo me ha lekte, ke vus bezona un kontoriste kel ulter libreteno 

konosa fransum e Novial. Me posese li desirat savos, e pro tum me prenda li libereso 

tu presenta a vus men servo por li vakant ofisie.


INTERLINGUA (A. Gode, 1951)

Estimatissima Seniores!

In le jornal de vostre urbe io ha legite que vos besonia un commisso que ultra le tenantie 

de libros etiam cognosce le linguas francase e Interlingua. Io possede le desiderate 

cognoscentias e pro illo io prende me le libertate de presentar mi servicios pro iste officio, 

si ancora vacante.© Richard A Antonius 2018