BLOGO

Ma pokta translangadoy i Atlango.-------------------------------

Blog


Nuvadyoy


Lundo 07 januo 2019 - 17 februo 2019:

Po conoy kreantoy di langoy konstruita ti artlangoy ti toje po conoy interlingvistoy 

mi dezira: 

Cado buna il NUVANYO 2019! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frado 27 aprilyo 2018

Mi recente pokte laboris ko ma lango ti mi fendis to enke betra ed anke plu eleganta i pronunso.

Molte nuva kamboy. Jol ti skrit kal autoro ko Tua opinoy.

Kontine pol interneto lo-s le olda versio di ”ProtoAtlango”.

Ya Tu vuareza to - klikes tey i ta linko:

”ProtoAtlango - molte olda versio - neaktuall

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sredo 14 decembro 2016

Mi startis le nuva sayto:   atlango.com

(Ma olda sayto vido.net ne funka plonge)

------------------------------

Frado 02 Septembro

Mi prezenta tey un korta teksto translangita ka difersa langoy konstruktita.

Difersa tekstoy e ti le tekstoy konpareyma

-------------------------------

Dal mayo 2016 mi labora ko molta nuva kamboy e betredoy di Atlango.

———————————————

mardo 12 Julio 

1. To-s le desnuva tradukado mia del anyo 2003: (Tu poda plue trovis to sul interneto.)

Qi tu saba ke juste Plato esta autoro dil dikturo kel plu grana bedaro por hominero estu komuna lango?
Did you know that it was Plato who said that the greatest gift for humanity would be a common language?

2. To-s le tampa tradukado mia del anyo 2016: 

Qi tu kuna ke yuste Plato esta le autoro dil diktado kel plo grana 

gifto pol hominero estu komuna lango? 

Did you know that it was Plato who said that the greatest gift for humanity would be a common language?

———————————————

Le nuvado de 2014

Mi resivis skalte intreseda propondo po ke translangis ka Atlango le fama verko pe Lewis Carroll - Aliso i Marvillando. (Alice in Wonderland). Estade, ya ma situdo purmesos min tom fedis, mi komos ta grana ed eksayteda tasko.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

”Desiderata” le poemo translangita del Anglia pe 

R A Antonius ( kreinto di Atlango)

(Desiderata = vorto latina signanta "le kosadoy qa dezirata-s”)

DESIDERATA

Max Ehrman, 1927    

Ves pyane meze dil bruso til hasto 

ti membes qezza pazo esteda i silento.

Ya lo-s ebla, si zzedo, 

bune rilates ko ca personoy.

Paroles tua verdo kalme ti klare; 

ti askoltes le otray, anke tonoy nesprita til ignoranta;

lu toje maxa sa storyo. 

Evites le lauday ti proagresa personoy.

Lu esta beveksa pol spirito.

Ya tu semkonparelu ka otra personoy, 

tu sestus orgila ho bitra,

bo cem lo-s personoy pli granay ti ple granay da tu.

Ples po tua akiroy, ti po tua planoy. 

Intereses plonge pri tua propia karyero, qenke humile;

To-s verda trezoro daurem ta prokamba fortunoy di tempo.

Praktes kauto i tua bizneso;

Bo il mondo lo-s plenter ruza trikoy.

Me ne purmes po ke to fendes tu blinda 

pri virtuso, qa verde estenta;

Molta personoy striva ka skalta idealoy; 

ti cey le vivo-s plenta da heroyezzo.

Estes tu sela. Spesyall, ne finges afektoy.

N-estes cinika pri amo;  

bo il feso di ca aridezzo ti desiluzo

to-s daurabla qel herbo.

Prin´ jentile le konsiloy dil anyoy

ko grasyo abandante le jovemadoy.

Kultes forto dil animo, 

po ke to xirmes tu kontre rapta malsuerto.

Mo ne semstres pe dunka imagoy.

Molta temoroy semnaska da tiro ti solmezzo.

Trozze sanara disiplino, estes milda po tu sel.

Tu-s enfo dil Universo, ne ple da arboy ti steloy;

Tu rayta estes ta-loke.

Ti qes to-s klara ho ne klara po tu

sindaube le kosmo semevolva yuste.

Do tu es i pazo ko Dio, qalga-mode tu konzzepta Tono,

ti qalga lo-s tua forsoy ti aspiroy.

Dau le brusa konfuzo dil vivo

max´ pazo i tua animo. 

Ko totya sa fraudezzo, pengo ti rompita draumoy,  

to-s plonge bela mondo.

Tu es´ kauta. Strives po estes felica.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Difersa tekstoy ti toje le tekstoy po konparelo

okesma-islo
Le korta fragmento dil teksto ki Atlantido del nuvelo "Le Okesma Islo ti misterioy di Qanaria"

 di Richard A Antonius.  (623 paginoy plenta di nekredebla eventoy!)


”Pri estento di grana islo Atlantido qomel prima lo kentis antika sajano Plato.

Hi beskritis la (di li) skalte disevolvita civilizio, granyosa naturo, mega urbo ko kristala palasoy 

ornamitay pe guldo, ti pe misteria Orihalkum. Konfefale to esti skumo di giganta fixo irisanta pe

 ca koloroy di skyelarko. 

Seqa esploristoy di ta mito prezentis le suspondoy, ke Atlantidonoy vyenis del kosmo del 

konstelero di zem steloy aunume Pleyadoy.

Konfe lu, royoy di Atlantido dispori pe molte avansa tekniko: fluganta mahinoy, aparatoy abrabla 

verpaseyoy ka dyamenzzoy virtuall, ti toje pe fortyosa, destruktanta armero.

Lua esploristoy feri esperimentoy genall ti lu prumkrei giganta bestyoy ti fixoy.

Verdesomble, startinte bataloy inte se, lu destruktis islo pe sa armero.

Estede, lu punita-s pel hutata pe lu naturo. Hod eble lo punezi lum Dioy.

Me algadyeme lo komis stormoy, teribila terdoxotoy ti esplodis vulkanoy.

Ta mega islo sem rompis ti senkis il oceano.

Me qono kuna, estede to vervantis (vervis) ve otra dyamenzzo po ke otrem denuve aperes del … 

tempospazo."

------------------------------------------------


Tey mi prezenta le soma teksto translangita ka difersa langoy konstruita. 


Volapük   (M. Schleyer, 1879)

Söls palestimöl!

Elilädob in gased zifa olsik das nedols konodeli sevöl, plä bukamav, Flentänapüki e Volapük. Jabedob 

sevis pevipöl e sikodo sumob libi lofön oles dünis obik plo cäl vagik.


ESPERANTO   (L. Zamenhof, 1887)

Altestimataj sinjoroj!

En la gazeto de via urbo mi legis, ke vi serĉas kontoriston, kiu konas krom la librotenado ankaŭ  la 

francan kaj Esperanton. Mi posedas la deziratajn konojn, kaj pro tio mi prenas la liberecon prezenti al vi 

miajn servojn por la vakanta ofico.


ATLANGO   (R.A Antonius 2019)

Respekteja Sioroy!

Il jornalo di Tua urbo mi lektis, ke tu treba kontoristo, qono kuna adve registrago toje le fransia ti Atlango. 

Mi-x ta dezirata kunoy, ti po to mi prina le liberezzo Tun prezentes ma sirvoy pol vaqanta postino.


IDO (L. Couturat, 1907)

Altestimata Siori!

En la jurnalo di via urbo me lektis, ke vi bezonas kontoristo qua ultre la registrago savas la franca ed Ido. 

Me posedas la dezirata konocaji, e pro to me prenas la libereso prizentar a vi mea servi por la vakanta 

ofico.


LATINO SINE FLEXIONE (G. Peano, 1903)

Honoratissimo dominos!

In diurnale de Vestro urbe, me habe lecto quod Vos indige uno computatore qui ultra mercatura librario 

cognosce français et Latino sine Flexione. Mi posside scientia desiderato, ergo me prehende libertate de 

praesenta ad Vos meo servitio pro officio vacante.


OCCIDENTAL-INTERLINGUE (E. de Wahl, 1922)

Altestimat Seniores!

En li gazette de vor cité yo ha leet que vu besona un contorist quel ultra li tenida de libres conosse 

frances e Occidental. Yo possede li desirat conossenties, e pro to yo prende li libertá presentar vós mi 

servicies por li vacant officie.


NOVIAL (O. Jespersen, 1928)

Estimatissime Seniores!

In li jurnale de vusen urbo me ha lekte, ke vus bezona un kontoriste kel ulter libreteno konosa fransum e 

Novial. Me posese li desirat savos, e pro tum me prenda li libereso tu presenta a vus men servo por li 

vakant ofisie.


INTERLINGUA (A. Gode, 1951)

Estimatissima Seniores!

In le jornal de vostre urbe io ha legite que vos besonia un commisso que ultra le tenantie de libros etiam 

cognosce le linguas francase e Interlingua. Io possede le desiderate cognoscentias e pro illo io prende 

me le libertate de presentar mi servicios pro iste officio, si ancora vacante.© Richard A Antonius 2018