BLOGO

Ma pokta translangadoy i Atlango.-------------------------------


Blog


Nuvadyoy


Lundo 07 januo 2019:

Po conoy kreantoy di langoy konstruktita ti conoy interlingvistoy mi dezira: 

Lom cado bona il NUVANYO 2019! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frado 27 aprilo 2018

Mi recente pokte laboris ko ma lango ti mi fendis to enke betra ed anke plu eleganta i pronunso.

Molte nuva kamboy. Jol ti skrit kal autoro ko Tua opinoy.

Kontine pol interneto lo-s le olda versio di ”ProtoAtlango”.

Ya Tu vuareza to - klikes tey i ta linko:

”ProtoAtlango - olda versio - neaktuall

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sredo 14 decembro 2016

Mi startis le nuva sayto:   atlango.com

(Ma olda sayto vido.net recente ne funka)

------------------------------

Frado 02 Septembro

Mi prezenta tey un korta teksto translangita ka difersa langoy konstruktita.

Difersa tekstoy e ti le tekstoy konpareyma

-------------------------------

Dal mayo 2016 mi labora ko molta nuva kamboy e betredoy di Atlango.

———————————————

mardo 12 Julio 

1. To-s le desnuva tradukado mia del anyo 2003: (Tu poda plue trovis to sul interneto.)

Qi tu saba ke juste Plato esta autoro dil dikturo kel plu grana bedaro por hominero estu komuna lango?
Did you know that it was Plato who said that the greatest gift for humanity would be a common language?

2. To-s le tampa tradukado mia del anyo 2016: 

Qi tu kuna ke yuste Plato esta le autoro dil diktado kel plo grana 

gifto pol hominero estu komuna lango? 

Did you know that it was Plato who said that the greatest gift for humanity would be a common language?

———————————————

Le nuvado de 2014

Mi resivis skalte intreseda propondo po ke translangis ka Atlango le fama verko pe Lewis Carroll - Aliso i Marvillando. (Alice in Wonderland). Estade, ya ma situdo purmesos min tom fedis, mi komos ta grana ed eksayteda tasko.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

”Desiderata” le poemo translangita del Anglia pe 

R A Antonius ( kreinto di Atlango)

(Desiderata = vorto latina signanta "le kosadoy ki dezirata-s”)

DESIDERATA

Max Ehrman, 1927    

Ves pyane meze dil bruso til hasto 

ti membes qezza pazo estaba i silento.

Ya lo-s ebla, sin cedo, 

bune rilates ko ca personoy.

Paroles tua verio kalme ti klare; 

ti ek´ le otray, anke tonoy nesprita til ignoranta;

lu toje maxa sa storyo. 

Eves le lauday ti agresinda personoy.

Lu-s veksenda pol spirito.

Ya tu konparelu tu ka otra personoy, 

tu ensus orgila ho bitra,

bo cem lo-s personoy pli granay ti ple granay da tu.

Ples po tua atingoy, ti po tua plandoy. 

Intreses plonge ye tua propia karyero, qenke humile;

To-s veria trezoro daurem ta kambeza fortunoy di tempo.

Praktes kauto i tua bizneso;

Bol mondo-s plenta a ruza trikoy.

Me ne purmes po ke to fendes tu blinda 

ye virtuso, ki verie estenta;

Molta personoy striva ka skalta idealoy; 

ti cey le vivo-s plenta da heroyezzo.

Estes tu sela. Spesyall, ne finges afektoy.

N-estes cinika ye amo;  

bo il feso di ca aridezzo ti desiluzo

to-s daurabla kil herbo.

Prin´ jentile le konsiloy dil anyoy

ko grasyo abandante le jovemadoy.

Kultes forto dil animo, 

po ke to xirmes tu kontre rapta malsuerto.

Me ne stresens pe dunka imagoy.

Molta temoroy naska da tiro ti solmezzo.

Ulte sandara disiplino, estes milda po tu sel.

Tu-s enfo dil Universo, ne ple da alboy ti steloy;

Tu rayta esti ta-loke.

Ti qi to-s klara ho ne klara po tu

sindaube le kosmo evolvensa yuste.

Do tu estes i pazo ko Dio, qalga-mode tu konzzepta Tono,

ti qalga lo-s tua forsoy ti aspiroy.

Dau le brusa konfuzo dil vivo

max´ pazo i tua animo. 

Ko totya sa fraudezzo, pengo ti rompita draumoy,  

to-s plonge bela mondo.

Es kauta. Strives po es felisa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Difersa tekstoy ti toje le tekstoy po konparelo

okesma-islo
Le korta fragmento dil teksto ye Atlantido del nuvelo "Le Okesma Islo ti misterioy di Qanaria"

 pe Richard A Antonius.  (623 paginoy plenta a nekredebla eventoy!)


”Ye eksisto (estento) di grana islo Atlantido kil prima lo kentis antika sajano Plato.

Hi beskritis la (di li) skalte disevolvita civilizio, granyosa naturo, mega urbo ko kristala palazzoy 

ornamitay pe guldo, ti pe misteria Orihalkum. Konfedikte to esti skumo di giganta fixo irisanta pe

 ca koloroy di skyelarko. 

Seqa esploristoy di ta mito prezentis le suspondoy, ke Atlantidonoy vyenis del kosmo del 

konstelero di zem steloy numanta Pleyadoy.

Konfe lu, royoy di Atlantido dispori pe molte avansa tekniko: fluganta mahinoy, aparatoy abrabla 

verpaxeyoy ka dyamenzoy virtuall, ti pe fortyosa, destruktanta armero.

Lua esploristoy fendi esperimentoy genall ti lu prumkrei giganta bestyoy ti fixoy.

 Verisomble, startinte bataloy inte se, lu destruktis islo pe sa armero.

Estabe, lu punita-s pel hutata pe lu naturo. Hod eble lo punezi lum Dioy.

Me algadyeme lo komis stormoy, teribila terdoxotoy ti esplodis vulkanoy.

Ta mega islo rompensis ti sinkis insel oceano.

Me qono kuna, estabe to vervantis (vervis) ve otra dyamenzo po ke otrem denuve aperes del … 

tempospazo."

------------------------------------------------


Tey mi prezenta le soma teksto  translangita ka difersa langoy konstruktitay. 


Volapük   (M. Schleyer, 1879)

Söls palestimöl!

Elilädob in gased zifa olsik das nedols konodeli sevöl, plä bukamav, 

Flentänapüki e Volapük. Jabedob sevis pevipöl e sikodo sumob libi 

lofön oles dünis obik plo cäl vagik.


ESPERANTO   (L. Zamenhof, 1887)

Altestimataj sinjoroj!

En la gazeto de via urbo mi legis, ke vi serĉas kontoriston, kiu konas krom la librotenado ankaŭ  la 

francan kaj Esperanton. Mi posedas la deziratajn konojn, kaj pro tio mi prenas la liberecon prezenti al vi 

miajn servojn por la vakanta ofico.


ATLANGO   (R.A Antonius 2019)

Respekteja Sioroy!

Il jornalo dil urbo Tuna mi lektis, ke tu triba kontoristo, ki kuna ultel bukotyenando toje langoy fransia ti 

Atlango. Mi-x ta dezirata kunoy ti do mi prina le liberezzo prezentes ka Tu ma sirvoy pol vakanta 

postino.


IDO (L. Couturat, 1907)

Altestimata Siori!

En la jurnalo di via urbo me lektis, ke vi bezonas kontoristo qua ultre la registrago savas la franca ed Ido. 

Me posedas la dezirata konocaji, e pro to me prenas la libereso prizentar a vi mea servi por la vakanta 

ofico.


LATINO SINE FLEXIONE (G. Peano, 1903)

Honoratissimo dominos!

In diurnale de Vestro urbe, me habe lecto quod Vos indige uno computatore qui ultra mercatura librario 

cognosce français et Latino sine Flexione. Mi posside scientia desiderato, ergo me prehende libertate de 

praesenta ad Vos meo servitio pro officio vacante.


OCCIDENTAL-INTERLINGUE (E. de Wahl, 1922)

Altestimat Seniores!

En li gazette de vor cité yo ha leet que vu besona un contorist quel ultra li tenida de libres conosse 

frances e Occidental. Yo possede li desirat conossenties, e pro to yo prende li libertá presentar vós mi 

servicies por li vacant officie.


NOVIAL (O. Jespersen, 1928)

Estimatissime Seniores!

In li jurnale de vusen urbo me ha lekte, ke vus bezona un kontoriste kel ulter libreteno konosa fransum e 

Novial. Me posese li desirat savos, e pro tum me prenda li libereso tu presenta a vus men servo por li 

vakant ofisie.


INTERLINGUA (A. Gode, 1951)

Estimatissima Seniores!

In le jornal de vostre urbe io ha legite que vos besonia un commisso que ultra le tenantie de libros etiam 

cognosce le linguas francase e Interlingua. Io possede le desiderate cognoscentias e pro illo io prende 

me le libertate de presentar mi servicios pro iste officio, si ancora vacante.© Richard A Antonius 2018